АБОНАМЕНТНО СЧЕТОВОДНО ОБСЛУЖВАНЕ
Услугата абонаментно счетоводно обслужване включва:

1.СЧЕТОВОДНА ОТЧЕТНОСТ
1.1.Организиране счетоводната отчетност на предприятието
1.2.Изготвяне на счетоводно политики в съответствие с прило-жимите счетоводни стандарти и потребностите на предприятието
1.3.Изготвяне на индивидуален сметкоплан
1.4.Водене на хронологични и систематични регистри в съответствие със Закона за счетоводството.
1.5.Обобщаване, сводиране и анализиране на счетоводната информация
1.6.Изготвяне на потребителски справки и отчети на база на счетоводната информация в зависимост от потребностите на клиентите.
1.7.Годишно счетоводно приключване и изготвяне на годишен финансов отчет
1.8.Публикуване на финансовия отчет в ТР.

2. ДАНЪЦИ
2.1. Водене на регистри по ЗДДС
2.2. Изготвяне и подаване на справки-декларации, дневници по ЗДДС, протоколи, VIES-декларации и др
2.3. Изготвяне и подаване на данъчни декларации по ЗКПО
2.4. Изготвяне и подаване на декларации по ЗДДФЛ за собствени-ците, вкл. служебни бележки, сметки за изплатени суми, справка за изплатените доходи на ФЛ по чл.73 от ЗДДФЛ и др
2.5. Интрастат
2.6. Статистически отчети

3. ТРУДОВО-ПРАВНИ ОТНОШЕНИЯ
3.1. Изготвяне и поддържане на досиета на персонала
3.2. Изготвяне на трудови договори, допълнителни споразумения, заповеди по трудовата дейност и др.
3.3. Изготвяне на граждански договори, сметки за изплатени суми, служебни бележки и др
3.4. Ежемесечно начисляване на заплатите
3.5. Изготвяне на разчетно-платежна ведомост
3.6. Изготвяне на удостоверения и справки
3.7. Изготвяне на отчет за статистиката

4.ОСИГУРИТЕЛНИ ОТНОШЕНИЯ
4.1. Изготвяне и подаване но осигурителни декларации обр.1 и обр.6
4.2. Регистриране и подаване на болнични листове и документи за обезщетения от НОИ
4.3. Изготвяне на платежни документи за дължимите плащания към бюджета на хартиен носител, на електронен носител или в системата за интернет банкиране на обслужващата банка.
4.4. Изготвяне на удостоверения за пенсиониране, спранки, служебни бележки за профилактика и рехабилитация и др.

5.ТЪРГОВСКО-ПРАВНИ ОТНОШЕНИЯ
5.1.Водене и поддържане на дружествена документация
5.2.Изготвяне на протоколи.
5.3.Разпределение на дивиденти и др
ЦЕНА НА СЧЕТОВОДНО ОБСЛУЖВАНЕ
2009-2021
Activ 2009 Всички права запазени!