Услугата „Онлайн счетоводство” e предназначена за клиенти от цялата страна. "Онлайн счетоводство" представлява виртуален счетоводен отдел, достъп до който имате 24 часа в денонощието от всеки компютър и от всяка точка на света. За да използвате услугата не се изисква да притежавате специфични счетоводни или компютърни умения.

Какви са ползите от този вид счетоводни усуги?

1.Спестявате време и усилия за посещения на обслужващата ви счетоводна кантора.

2.Не е необходимо да се съобразявате с работното време на счетоводителя си за да получите или предадете даден документ или справка.

3.Имате достъп до всички счетоводни документи на вашата фирма 24-часа в денонощието.

4.Ползвате се от предимствата на професионални счетоводни услуги и собствен счетоводен отдел с работно време 24 часа в денонощието

5.Имате възможност за осъществяване на по-ефективен контрол върху работата на счетоводителя по всяко време на денонощието.

6.Спестявате време и нерви за подаване на декларации и документи към държавните институции НАП, НОИ, НСИ, ИТ и др.  Ние извършваме това вместо вас, посредством цифров сертификат. Вие имате достъп до всички подадени декларации и документи по всяко време.

7.Успешно управлявате персонала на вашата фирма без да е необходимо да притежавате специфични познания в областта на трудовото и осигурителното законодателство. Получавате онлайн на вашия компютър Ведомости за заплати, Служебни бележки, Удостоверения, Платежни документи, Трудови договори, Допълнителни споразумения, Заповеди, Молби, Графици и др.

8.По всяко време имате достъп до актуална счетоводна информация - Дължимо ДДС до момента, Общо приходи до момента, Общо разходи до момента, Дължими осигуровки и данъци за месеца, Задължения към доставчици, Вземания от клиенти и др.

    

Какво включва услугата "Онлайн счетоводство"?

По същество услугата "Онлайн счетоводство", включва всичко това което включва стандартното абонаментно счетоводно обслужване. Разликата е в начина на комуникация и обмен на документи. Вие получавате профил в онлайн платформа, посредством която имате достъп до цялата документация на вашата фирма.

Услугата "Онлайн счетоводтво" включва:

1.Водене на текуща счетоводна отчетност, съгласно Закона за счетоводтвото и приложимите счетоводни стандарти

2.Водене на регистри по ЗДДС, изготвяне на месечни Справки-декларации и VIES декларации и подаване на необходимите документи към НАП от ваше име .

3.Изготвяне на всички видове данъчни декларации и справки по ЗКПО и ЗДДФЛ и подаване на документите към НАП от ваше име.

4.Ежемесечно начисляване на заплатите на персонала, изготвяне и водене на трудови досиета и заповеди по трудовата дейност.

5.Изготвяне на всички необходими документи свързани с възникване, изменение и прекратяване на трудово правоотношение и подаване на необходимите уведомления към НАП от ваше име.

6.Ежемесечно изготвяне на осигурителни декларации за персонала и собствениците и подаване на документите към НАП от ваше име

7.Изготвяне на платежни документи за дължимите данъци и осигуровки  или  въвеждане на информацията в система за Интернет банкиране

8.Изготвяне на годишен финансов отчет и публикуване в Търговския регистър посредством електронен сертификат

9.Изготвяне на годишет отчет за дейността и подаване към НСИ посредством електронене сертификат

10.Регулярно получавате информация за документи, процедури, срокове и новости касаещи текущата ви дейност

11.Получавате безплатни консултации по счетоводни, данъчни, осигурителни и трудови въпроси.

Как функционира системата?

За да използвате услугата "Онлайн счетоводство" ви е необходим компютър, смартфон или таблет с връзка към Интернет.

Фактурите и банковите извлечения постъпват бързо и лесно чрез качване на файл, сканиране или снимане с телефон.

НАЧИНИ ЗА КАЧВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ В СИСТЕМАТА

 

Докуметите в системата са разпределени в папки - Покупки, Продажби, Банка, Персонал и др

По всяко време имате достъп до качените в системата документи- може да търсите документи по различни критерии, да ги преглеждате, сваляте, разпечатвате и да следите актуалният им статус.

 

 

 

ЦЕНА НА СЧЕТОВОДНО ОБСЛУЖВАНЕ
2009-2021
Activ 2009 Всички права запазени!