СПЕЦИАЛИЗИРАНО СЧЕТОВОДНО ПРЕДПРИЯТИЕ
Задължено лице
ЕИК/ БУЛСТАТ
ЕГН
ЛНЧ
Наредител
IBAN на наредител
ТД на НАП
Вид плащане    Сума
До банка
Адрес
Клон
Дата на представяне
ПЛАТЕЖНО НАРЕЖДАНЕ / ВНОСНА БЕЛЕЖКА
за преводи към НАП
2009-2020
Activ 2009 Всички права запазени!