СПЕЦИАЛИЗИРАНО СЧЕТОВОДНО ПРЕДПРИЯТИЕ
400-05343911
В© carloscastilla
Model Release: No
Property Release: No
Close up image of Calculator isolated in white
ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА МИКРОПРЕДПРИЯТИЕ 2023
От падащите списъци се избират статиите на Баланс и ОПР за които има информация за текущия и/или предходния отчетен период. Статиите се избират в посочената поредност. Сумите се попълват в цели числа закръглени до 1000 /в хил.лв/.
Избират се статии само за които има информация, останалите полета се оставят празни и не участват в годишния отчет.
В сумарните полета: Сума на актива, Сума на пасива и Финансов резултат сумите се попълват ръчно!
В полето "Оповестяване на информация под чертата на баланса" и "Забележка" се въвежда в свободен текст, необходимата информация за оповестяване съгласно СС1. Информацията се визуализира в информационно каре под баланса. По подразбиране в полето е въведена информация, която може да се редактира или да се премахне.
След попълване на необходимите данни се натиска бутон "Генерирай годишен финансов отчет" и се визуализира попълнения ГФО, който може да се разпечата от бутон "Разпечатване".
Препоръчително е в опции за печата да се премахне отметката на "Печат на горен и долен титул"
1.Използвайте браузър Google Chrome или Microsoft Edge.
2.
След попълване и гененриране на отчета, натиснете бутон "Разпечатване"
3.От 
менюто за избор на принтер се избира "Запазване като PDF файл"
4.Натиснете бутон "Запазване", укажете име на файла и местоположение за съхранение.
Препоръчително е в опции за печата да се премахне отметката на "Печат на горен и долен титул"

2009-2021
Activ 2009 Всички права запазени!